Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen presiserer at:

  • Det skal ikke gis permisjon i perioder med avholdelse av kartlegginger, prøver og eksamener
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til ferier eller festpregede familiebegivenheter
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende


Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak etter forvaltingsloven (fvl.) § 2. Skolens vedtak kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt svar på søknad, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er kun elevens foresatte som kan søke om permisjon. Søknaden leveres til kontaktlærer i god tid før ønsket permisjon.