Hovedseksjon

Strategisk plan

Strategisk plan

OPPSUMMERING AV STRATEGISK PLAN

 

Tøyen skole skal være en trygg, varm og inkluderende skole som har høye ambisjoner på elevenes vegne.

 

Vårt mål er at elever, foresatte og ansatte skal møte et inkluderende, trygt og godt skolemiljø. I enhver undervisningstime står elevenes faglige og sosiale utvikling i fokus, og Aktivitetsskolen (AKS) bygger oppunder skolens arbeid med de grunnleggende ferdighetene og elevenes sosiale utvikling.

 

Elevene på Tøyen skole skal utvikle grunnleggende og gode lese- og språkferdigheter. Alle ansatte er beviste på utviklingen av elevenes begrep -og språkferdigheter, både systematisk gjennom undervisning, men også i sosiale læringssituasjoner.

 

Foresatte skal oppleve at det er sammenheng mellom skole og AKS. Skolen jobber traumebevist og elevene skal møte ansatte som er trygge og omsorgsfulle. Vi er opptatt av å danne gode relasjoner til alle elevene, og gjennomfører elevsamtaler og månedlige trivselsundersøkelser. Elevene skal bli hørt og møte voksne som aktivt oppdager og hjelper de, hvis de ikke har det bra.

 

Skolen har etablert et samarbeid med helsesøster, bydelen og andre relevante instanser, hvor vi møter elevene med et felles kunnskapsgrunnlag der tiltak og aktiviteter rundt elever som trenger ekstra oppfølging får det. I dette samarbeidet har vi også fokus på å forhindre elevfravær og frafall i grunnskolen.

 

Skolen har også tverrfaglige prosjekt hvor elevene jobber med samme tema, tilpasset klassetrinnene. Et tett teamsamarbeid blant lærerne sikrer at undervisningsoppleggene bidrar til tverrfaglig jobbing og en dypere læring. Elevene møter varierte arbeidsmetoder og jobber med digital kompetanse. Målet er at elevene ser sammenheng mellom fagene og relevans til samfunnet.

 

Vi jobber for en "vi-skole", og vi har et aktivt elevråd. I tillegg har skolen ulike trivselstiltak ute i friminuttene som alle elevene kan delta på.

 

Skolen har et unikt samarbeid med Kulturskolen i Oslo. Ferdighetene som våre elever skaffer seg der, gir ringvirkninger som er uvurderlige. Samarbeidet vil fortsette og økes, og skolens orkester vil stadig utvikles og utvides i tett samarbeid med de foresatte.

 

Innen sport og idrett gjelder det samme for Tøyen sportsklubb. Foresatte som ikke behersker norsk språk og kultur, vil kunne ha vansker med å finne den beste løsningen for sine barn dersom det er problemer. Skolen må medvirke til at vårt eksterne hjelpeapparat oppfattes trygt og som en hjelp som våre familier kan benytte seg av.

 

Skolen har et tett samarbeid med Biblo og K1 der elevene har mulighet til å være både i skoletiden og på ettermiddagen. Her får de være med på ulike aktiviteter og de får tilbud om leksehjelp. Det tette samarbeidet mellom alle aktørene er at vi kan bidra til trygghet, tilhørighet og mestring blant elevene.

 

Tøyen skole skal være det naturlige midtpunkt for det løft som Tøyenområdet er inne i. Tøyen skoles identitet skal være tett forbundet med Tøyenområdet.