Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet snakker om TV-aksjonen

Elevrådsrepresentanter  på Tøyen skole:

 

Elevrådslender: Saima

Nestleder: Brainna

Øvrige medlemmer og vara:

7. trinn: Lina og Mona 

6. trinn: Shanyar, Niruyan, Ellen og Ghadir

5. trinn: Eivor, Mohammed, Celin og Amir

4. trinn: Samuel, Jannat, Yusuf, Idiris, Khdja og  Adam

3. trinn: Rebecca, Mads, Nader, Nadia, Sara og Linus

 

Hva er elevråd på Tøyen skole?

Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet. Elevrådet skal være en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag.

 

Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse på mellom- og ungdomstrinnet som har møter jevnlig.

 

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

 

Demokrati i skolen

Skolen skal fremme læring om demokrati, og skolen er selv blitt en stadig mer demokratisk arena. Opplæring gjennom demokratisk praksis handler om den forståelsen elever får av demokrati gjennom ulike former for medvirkning og flertallsavgjørelser, for eksempel i elevrådet. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de skal nå fram med sine meninger. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor.

 

Elevrådet er en viktig arena for å trene demokratiske prinsipper i praksis. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som kan være nyttige senere i livet.

 

Hva gjør en elevrådsrepresentant?

Opplæringsloven krever at trinnene 4.-7.trinn. skal ha elevrepresentanter i elevrådet. Ved mange skoler er også lavere trinn representert.

Elevrådsrepresentantene må både få og gi informasjon for å gjøre en god jobb. Representanten må snakke med andre elever om meninger og forslag de har, og må også få tid i klassen til å diskutere aktuelle saker for elevrådet. Representanten må bringe denne informasjonen videre til rektor og lærere, og må ta med seg informasjon tilbake til klassen om ting som er blitt besluttet og planer som er lagt.

 

Saker for elevrådet:

•Psykososialt skolemiljø

•Utemiljø

•Verdens Pyskiskhelsedag

•Fysiske forhold

• Storefri/Bingen

•Aktivitetsdager

•Renhold på skolen

•Utflukter