Ordensregler for Tøyen skole og Tøyen AKS

Reglementet for Tøyen skole er en lokal presisering/et supplement til ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. (gjeldene fra 1.8.2018) Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om at elevenes arbeids- og læringsmiljø skal være preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

 

Alle elever ønsker være det den beste utgaven av seg selv og ansatte skal aktivt bidra til at elevene klarer dette. Det er de voksne som har ansvaret for at relasjonen mellom voksen og barn er god. Det er med dette elevsynet skolen vil håndheve ordensreglementet.

 

Vi forventer at eleven ved Tøyen kan:

* Vise ansvar, omsorg og respekt for alle på skolen.

* Følge reglene, både på skolen og når klassen deltar på aktiviteter utenfor skolen

* Følge klassereglene

* Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien

* Bidrar aktivt til at ingen elever blir mobbet eller utestengt både i fritiden, skolen og skoleveien.

* Ha med nødvendig utstyr

* Gjøre skolearbeid/lekser til avtalt tid

* Møte presis og forberedt til timer og avtaler

* Være ute i friminuttene

* Oppholde deg innenfor skolens områder, hvis ikke annen tillatelse er gitt

* Holde god orden rundt egen arbeidsplass, i garderoben og på fellesområder

* Ta godt vare på skolens skolemateriell, inventar og bygninger

* Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av iPad (se eget reglement)

* Ikke tar fyrstikker/lighter til skolen.

 

Det er viktig at alle elever ved Tøyen husker at:

* Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner) tas med til skolen på eget ansvar

* Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken hele skoledagen, inkludert i AKS-tiden

* Ballspill og aking foregår på avtalte steder

* Snøballkasting er lov kun på blink

* Vi ønsker at alle som sykler eller bruker sparkesykkel til og fra skolen bruker hjelm

* Sykkel og sparkesykkel står parkert og låst i sykkelstativene i skole/AKS-tid

* Skateboard, rullesko og lignende kan ikke benyttes i skole/AKS-tid

* Utesko/klær må plasseres utenfor klasserommet

* Egne leker skal ikke tas med på skolen (kun når læreren har sagt det)

 

Ordensreglementet har vært drøftet av FAU og ble vedtatt av driftsstyret tirsdag 5.mars 2019