Hovedseksjon

Ordensregler for Tøyen skole og Tøyen AKS

Ordensregler for Tøyen skole og Tøyen AKS
Ordensreglementet til Tøyen skole bygger på Osloskolens overordnede reglement for orden og oppførsel.

Reglementet for Tøyen skole er en lokal presisering/et supplement til ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. (gjeldene fra 1.8.2018) Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om at elevenes arbeids- og læringsmiljø skal være preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Alle elever ønsker være det den beste utgaven av seg selv og ansatte skal aktivt bidra til at elevene klarer dette. Det er de voksne som har ansvaret for at relasjonen mellom voksen og barn er god. Det er med dette elevsynet skolen vil håndheve ordensreglementet.

Vi forventer at eleven ved Tøyen kan:

 • Vise ansvar, omsorg og respekt for alle på skolen.
 • Følge reglene, både på skolen og når klassen deltar på aktiviteter utenfor skolen
 • Følge klassereglene
 • Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien
 • Bidrar aktivt til at ingen elever blir mobbet eller utestengt både i fritiden, skolen og skoleveien.
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre skolearbeid/lekser til avtalt tid
 • Møte presis og forberedt til timer og avtaler
 • Være ute i friminuttene
 • Oppholde deg innenfor skolens områder, hvis ikke annen tillatelse er gitt
 • Holde god orden rundt egen arbeidsplass, i garderoben og på fellesområder
 • Ta godt vare på skolens skolemateriell, inventar og bygninger
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av iPad (se eget reglement)
 • Ikke tar fyrstikker/lighter til skolen.

 

Det er viktig at alle elever ved Tøyen husker at:

 • Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner) tas med til skolen på eget ansvar
 • Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken hele skoledagen, inkludert i AKS-tiden
 • Ballspill og aking foregår på avtalte steder
 • Snøballkasting er lov kun på blink
 • Vi ønsker at alle som sykler eller bruker sparkesykkel til og fra skolen bruker hjelm
 • Sykkel og sparkesykkel står parkert og låst i sykkelstativene i skole/AKS-tid
 • Skateboard, rullesko og lignende kan ikke benyttes i skole/AKS-tid
 • Utesko/klær må plasseres utenfor klasserommet
 • Egne leker skal ikke tas med på skolen (kun når læreren har sagt det)

Dersom en elev plager andre elever på skolen eller skoleveien kan mulige sanksjoner være; 

 • Elev må møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei
 • Elev må sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei
 • Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)
 • Fotfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev

Sanksjoner for brudd på skolens ordensreglement:

 • Samtale med lærer/assistent er den mildeste sanksjonen/reaksjonen.
 • Samtale med inspektør/rektor
 • Muntlig/skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • Elever kan få pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for. Etter denne bestemmelsen vil det kun være adgang til å holde elever igjen for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, for eksempel at eleven må rydde opp etter at han/hun har tagget på skolen.
 • Bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen

Elever på barnetrinnet (1. – 7. årstrinn) kan bare bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen.

For ovennevnte bortvisninger er det et vilkår at regelbruddet er alvorlig eller at eleven har brutt reglementet flere ganger.

Avgjørelse om bortvisning for resten av dagen treffes av rektor og kun av rektor. Før rektor treffer et bortvisningsvedtak skal rektor imidlertid ha rådført seg med elevens lærere.

 • Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

Klasse- eller gruppebytte kan for eksempel være en aktuell sanksjon overfor en elev som har mobbet en medelev. Avgjørelse om permanent klasse- eller gruppebytte treffes av rektor.

Skolen bør ha forsøkt andre tiltak eller sanksjoner overfor eleven før vedtak om klasse- eller gruppebytte fattes.

 • I forbindelse med skoletur/ekskursjoner kan rektor (kun rektor) i alvorlige tilfeller midlertidig bytte gruppe for elever. Det betyr at elever ikke får være med på tur, men vil få fullverdig alternativt undervisning ved skolen. Med alvorlige tilfeller mener skolen mobbing og vold. Foresatte skal så langt det lar seg gjøre varsles om dette. (Skjer det en alvorlig hendelse før klassen skal gå på tur, kan rektor (kun rektor) avgjøre at eleven midlertidig skal bytte gruppe.
 • Skolebytte kan for eksempel være en aktuell sanksjon overfor en elev som mobber medelever. Etaten fatter vedtak om skolebytte.
 • Straffbare forhold anmeldes til politiet.
 • Dersom en elev skader eller mister skolens utstyr, for eksempel iPad (jfr. skolens kontrakt for lån av iPad m/utstyr), PC eller bok som eleven låner, eller gjør hærverk på skolen, kan eleven bli erstatningsansvarlig. For umyndige elever kan også foreldrene bli erstatningsansvarlig.
 • Elever som bruker mobiltelefon/smartklokker i timen må levere denne inn til lærer. Eleven får den igjen ved skoleslutt. Ved gjentatt hendelser må foresatte hente telefonen på kontoret.
 • Utstyr/leker som ikke skal brukes i skoletiden kan inndras av læreren. Dette leveres tilbake ved skoleslutt. Farlige gjenstander må hentes av foresatte